Zapraszamy na nasze aukcje OLX

Podkładki elastomerowe niezbrojone

Podkładki elastomerowe niezbrojone TYP N15 i N20 Stosuje się przy dużym nacisku N15 i N20 Zgodnie z AbP (ogólnym świadectwem kontroli Nadzoru budowlanego) dla 2. klasy obciążenia według normy DIN 4141, część 3 przy nacisku do 15 N/mm2 (N15) lub 20N/mm2 (n20).Podkładki elastomerowe niezbrojone gwarantują kontrolowany przekaz obciążenia na podporę i zapobiegają zniekształceniom poziomym oraz skróceniu się podkładki wywołanym skurczem. Zapobiegają one nadmiernemu obciążeniu mimośrodu i nacisku na krawędź. Podkładki elastomerowe niezbrojone TYP CR

Podkładki elastomerowe niezbrojone CR według normy DIN 4141, cz 15/150 dla 1. i 2. klasy obciążenia według normy DIN 4141, cz 3. Podkładki elastomerowe niezbrojone gwarantuj kontrolowane przekazanie obciążenia na podporę, zapewniają swobodny obrót elementów na podporze, oraz radykalne zmniejszenie sił poziomych.

Do zapoznania się ze wszystkimi wymiarami zapraszamy do KATALOGU

Podkładki ślizgowe elastomerowe

Podkładki elastomerowo ślizgowe punktowe       Typ NEG niezbrojona
Podkładki elastomerowo ślizgowe zgodnie z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego) przeznaczone są dla wszystkich podkładek punktowych z większymi zakresami przemieszczeń przy nacisku do 5 N/mm2. Dzięki idealnemu doborowi materiałów ślizgowych, wchodzących w skład podkładki elastomerowo-ślizgowej, zostaje zminimalizowany współczynnik tarcia przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego przekazania obciążenia. Podkładki te kompensują poziome przemieszczenia elementu podpieranego przez swobodny ruch płyty ślizgowej po powierzchni elastomeru z powłoką PTFE.
Podkładki elastomerowo ślizgowe punktowe       Typ B1EG zbrojone
zgodnie z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego) przeznaczone są do podpierania punktowego z większymi zakresami przemieszczeń przy nacisku do 15N/mm2. Dzięki idealnemu doborowi materiałów według norm DIN 4141, część 14/140. Podkładki kompensują poziome przemieszczenia elementu podpieranego poprzez swobodny ruch płyty ślizgowej po powierzchni elastomeru z powłoką PTFE. 
Do zapoznania się ze wszystkimi wymiarami zapraszamy do KATALOGU

Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym

Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TDG 27 SZ – ślizgowe
Zgodne są z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego). Przez umieszczenie podkładki taśmowej z rdzeniem elastomerowym w środku powierzchni podporowej np. ściany (oś rdzenia musi się idealnie pokrywać z osią ściany(, obciążenie pochodzące z elementu podpieranego np. stropu przekazywane jest na podporę idealnie w jej osi. Podkładka zapobiega tworzeniu się szczelin powstałych na skutek przemieszczeń poziomych, chroni przed nadmiernym obciążeniem krawędzi powierzchni podporowej, a także przeciwdziała powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniem muru. 
Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TDG 21 S – stałe
Zgodne są z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego) dla rdzenia centrującego. Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym stałe stosowane są w celu wyznaczania punktu stałego lub w przypadku minimalnych przemieszczeń konstrukcji podpieranych np. stropu, dachu itp. Zmiany długości i kąt obrotu kompensowane są poprzez odkształcenia rdzenia elastomerowego. Dzięki osiowemu przekazaniu obciążenia na element podpierający unika się obciążeń krawędzi, a także zapobiega się powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniami muru.
Do zapoznania się ze wszystkimi wymiarami zapraszamy do KATALOGU

Folie ślizgowe

Folie ślizgowe TYB TG 1A + b1 / c1
Folie ślizgowe Typ TG1 A zgodnie ze świadectwem kontroli (MPA Hannover) przeznaczone są do dachów o niewielkiej rozpiętościach. Zastosowanie folii gwarantuje ogran9czenie „zakleszczenia się” elementów konstrukcyjnych budynku, mogących powstać w skutek skurczu i pełzania oraz zmian wywołanych wpływem temperatury na budynek. Folie te zapobiegają powstaniu szczelin spowodowanych przechyłem muru. Folie ślizgowe TYB TG 1A + b1 / c1
Folie ślizgowe Typ TG 1 A z laminatem elastomerowym stosowane są przy nacisku do 3N/mm2 do oddzielenia  elementów konstrukcji, np. w obrębie fundamentu i ograniczenia ich zakleszczeń, które mogą powstać w skutek pełzania i zmian temperatury elementów konstrukcji lub w skutek osiadania budynku.
Do zapoznania się ze wszystkimi wymiarami zapraszamy do KATALOGU

Podkładki akustyczne

Podkładki dzwiękochłonne Typ SD/TD 21 SD – Izolacja akustyczna schodów, spoczników oraz pomostów łączących.

Podkładki dźwiękochłonne SD zgodnie z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego) przeznaczone są do tłumienia drgań i dźwięków w budynkach budownictwa ogólnego i konstrukcjach przemysłowych. Charakteryzują się one bardzo dobrą sprężystością. Oprócz tłumienia drgań i dźwięków podkładki SD gwarantują przenoszenie obciążeń z elementów podpieranych oraz zabezpieczają krawędzie przylegających elementów przed uszkodzeniem. Poprawa izolacji akustycznej w stosunku do zastosowania standardowych podkładek elastomerowych wynosi (przy nacisku w przedziale od 0,1 do 1,0 N/mm2) co najmniej 28 dB. Najlepsze parametry akustyczne uzyskuje się przy nacisku 0,5 N/mm2 – 34 dB.

Do zapoznania się ze wszystkimi wymiarami zapraszamy do KATALOGU